Service Core Process
บริการอย่างเป็นระบบ

การบริการที่ได้มาตรฐาน จากศูนย์บริการโฟล์คสวาเกน ที่ให้บริการระดับสากล กับการบริการอย่างเป็นระบบ 7 ขั้นตอน เรียกว่า Service Core Process ที่ประกอบด้วย

  • การนัดหมาย
  • การเตรียมการ
  • การรับรถ
  • การซ่อม / การซ่อมตรวจเช็ค
  • การตรวจสอบคุณภาพ
  • การส่งมอบ
  • การติดตามผล

อีกทั้งเรายังได้มุ่งมั่นและพัฒนาคุณภาพการบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรให้มีคุณภาพสูงสุด การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงความพร้อมของอะไหล่ เพื่อรองรับการบริการสำหรับลูกค้าพิเศษเช่นคุณ

Thaiyarnyon Service Center

Warranty

การรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่

Express Service

การบริการให้คุณใช้รถได้ทันใจ
รอรับได้ใน 2 ชั่วโมง*

Roadside Assistant

บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
จากโฟล์คสวาเกนเซอร์วิส

Maintenance

รายการอะไหล่และค่าแรง
บำรุงรักษาตามระยะทาง

Parts

รับประกันอะไหล่ยาวนานถึง 24 เดือน

Service Center

ศูนย์บริการ